W NIEDZIELĘ
Godz.: 8.30, 10.00, 11:30 i 16:00

UROCZYSTOŚCI:

Godz.: 8:30, 10:00, 11:30

W DNI POWSZEDNIE:

Godz.: 17:00

SPOWIEDŹ:
15 minut przed i podczas Mszy świętej
 

Poniedziałek - Wtorek

Kancelaria NIECZYNNA

Środa - Piątek

od 15:00 do 16:30

i po Mszy św. o godz. 17:00 do 18:30

Sobota

10:00 - 12:00

Adres:
ul. Żarska 22
68-100 Żagań 1, skr. pocz. 21
tel. 506184745

e-mail: radmichnowski@gmail.com

Numer konta:
53 1240 6856 1111 0010 7498 1145

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa

grupa modlitewna

 Ś W I Ę T A    M A R I A    D E    M A T T I A S

Wpis do parafialnej księgi chrztów

Maria De Mattias urodziła się 4 lutego 1805 roku w Vallecorsa, w prowincji Frosinone na pograniczu Państwa Kościelnego. Pochodziła z rodziny kulturalnej i zamożnej, o głębokich tradycjach i wierze chrześcijańskiej. Dużym autorytetem w jej życiu był ojciec, człowiek dobry i szlachetny. Dzięki rozmowom z nim Maria poznawała i pogłębiała wiarę, a przez czytanie Pisma Świętego dowiadywała się o wydarzeniach i postaciach biblijnych, a także rozwijała wielką miłość do Jezusa, Baranka ofiarowanego za zbawienie ludzkości. To wszystko działo się w latach 1810 - 1825, kiedy w jej miejscowości i w całej okolicy doświadczano skutków wojny napoleońskiej i szerzącego się bandytyzmu. W sercu Marii dojrzewała konfrontacja pomiędzy krwią ludzką przelewaną z nienawiści i zemsty, a Krwią Chrystusa, która została przelana z miłości dla zbawienia całego świata.

W wieku 16 - 17 lat po przeżyciu głębokiego nawrócenia zaczęła szukać sensu życia i odczuła potrzebę bezgranicznej miłości wobec każdego człowieka. W rozmowach z ojcem, przed którym odkrywała swoje wewnętrzne przeżycia i dzięki pomocy Matki Bożej, Bóg odkrywał przed nią piękno człowieczeństwa, świata i bezmiar swojej miłosiernej miłości.

Św. Kasper del Bufalo

Doświadczenie Boga było źródłem i mocą, które zaprowadziło ją na drogi Włoch, "aby wszystkim dać poznać Jezusa, Miłość Ukrzyżowaną". Była przekonana, że człowiek przemieni się wtedy, kiedy zrozumie, że jest cenny w oczach Boga i jest przedmiotem Jego miłości. Jezusowe oddanie Krwi za zbawienie każdego człowieka, było dla Marii jej osobistym doświadczeniem, dlatego starała się, aby wszystkich: małych i wielkich, prowadzić do odkrycia tego, co przed nią zostało odsłonięte i co spowodowało przemianę jej życia. Tej przemiany doświadczyła w 1822r. mając 17 lat, kiedy do Vallecorsa przybył św. Kasper del Bufalo, aby głosić misje ludowe, w celu moralno-religijnej odnowy społeczeństwa. Mogła wtedy zauważyć, że ludzie pod wpływem nauk misyjnych zaczęli się zmieniać. Maryja pragnęła, aby potęga Krzyża i zbawcza moc Krwi Chrystusa poruszyły serca i sumienia wszystkich ludzi.

Św. Maria De Mattias

Pod kierownictwem towarzysza św. Kaspra, czcigodnego ks. Giovanni Merliniego, w dniu 4 marca 1834r., mając 29 lat, założyła w Acuto Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Biskup diecezji Anagni, Giuseppe Maria Lais poprosił ją, aby otworzyła szkołę dla dziewcząt. Maria, która pragnęła reformy społeczeństwa i świata, nie ograniczyła się do samej szkoły. Gromadziła kobiety i dziewczęta, aby je katechizować, rozkochać w Jezusie i nauczyć żyć po chrześcijańsku. Mężczyźni, do których zgodnie z ówczesnymi zwyczajami nie mogła przemawiać, sami przychodzili, aby słuchać jej nawet z ukrycia. Po zakończonych pracach przychodzili pasterze i inni mieszkańcy Acuto, aby posłuchać jej nauki i wspólnie się modlić.

Maria z nieśmiałej i skoncentrowanej na sobie dziewczyny, stała się kaznodziejką pociągającą dzieci i młodzież, dorosłych, ludzi prostych i wykształconych, świeckich i księży. Kiedy mówiła o Bogu i tajemnicach wiary, czuło się jej bliskość i zażyłość z Jezusem. Jej największym pragnieniem było, "aby żadna kropla Boskiej Krwi nie była przelana nadaremnie", aby grzesznicy obmyci strumieniem miłosierdzia odnaleźli właściwą drogę do pokoju i pojednania.

Przemierzała obszary Włoch na osiołku, konno, a także pieszo dzieląc się ewangelią o Jezusie Chrystusie i chlebem. Promując godność osoby ludzkiej, docierała do biednych, cierpiących, samotnych. Przemawiała do nich podczas dni skupienia i rekolekcji. Prowadziła nabożeństwa, uczyła modlitwy, przyczyniała się do szerzenia kultu Krwi Chrystusa.

Założyła na terenie Włoch 70 wspólnot zakonnych i szkół. Siłę do działania czerpała z adoracji i rozważania Misterium zbawienia. Uczyła siostry takiego przylgnięcia do Jezusa, które sprawi, że będą zdolne do otwierania serc i sumień na delikatny szept Ducha Świętego. Nakazywała siostrom, by w Zgromadzeniu tym, każdy mógł znaleźć pomoc i to w każdym czasie. Nie szczędziła sił, a wszystko czyniła w głębokiej jedności z Kościołem lokalnym i powszechnym i z miłości do Niego.

Maria De Mattias zmarła w Rzymie 20 sierpnia 1866r.po długiej i wyczerpującej chorobie. Trzydzieści lat po jej śmierci rozpoczęto proces beatyfikacyjny. 1 października 1950r. została beatyfikowana przez Papieża Piusa XII. Świętą dla Kościoła ogłosił ją Papież Jan Paweł II 18 maja 2003r.

H I S T O R I A

 

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą osoby świeckie, księży i zakonników, którzy rozważają Misterium Paschalne oraz szczególnie czczą Krew Chrystusa. Żyją oni wspólną modlitwą i łaskami wypływającymi z sakramentu chrztu świętego. Stowarzyszeni uczestniczą w dziedzictwie duchowym Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa i wspólnie z nimi oddają swój czas, modlitwę, pracę, zdolności i zdrowie na rzecz całego Kościoła. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zostało zatwierdzone przez Papieską Radę ds. Świeckich 24 maja 1988 roku. Jest ono ściśle złączone ze Zgromadzeniem Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, założonym w 1834 roku w Acuto k. Rzymu przez św. Marię de Mattias (1805 – 1866). Jego celem jest adoracja Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego oraz współpraca z Nim w dziele zbawienia poprzez coraz radykalniejsze oddanie się Bogu.

Centrum Duchowości Krwi Chrystusa mieści się w Bolesławcu Śląskim. Dla członków siostry prowadzą rekolekcje i dni skupienia. Pomagają świeckim w rozeznaniu jak pokierować swoim życiem, aby rozwijało się zgodnie z zamysłem Bożym.

Do Stowarzyszenia Krwi Chrystusa należy 614 osób. Najwięcej członków mieszka w archidiecezji wrocławskiej. Ważną podstawą biblijna dla działalności w ramach Stowarzyszenia Krwi Chrystusa jest powołanie do świętości, do uczynków miłosierdzia według Błogosławieństw Ewangelicznych. Stowarzyszeni winni stosować Słowo Boże we wszystkich sytuacjach życia, oddawać swoje życie Bogu i bliźnim. Kto kocha Chrystusa, temu bliski jest drugi człowiek, osoba będąca obok nas.

Świadectwo życia oparte na miłości i odpowiedzialnej służbie reprezentowała błogosławiona Założycielka Maria de Mattias. Kochała wszystkich bezwarunkowo, była gotowa do podjęcia każdego trudu, ryzyka a nawet ofiary i całkowitego wyniszczenia siebie na rzecz zaspokojenia dobrych pragnień i potrzeb bliźnich. Mając na uwadze świętość życia i zabiegając o zbawienie innych torowała im drogę do wielkanocnej chwały przez stosowanie w codzienności Tajemnicy Paschalnej Jezusa Chrystusa. Wraz z innymi siostrami była gotowa i otwarta na przyjęcie jakiegokolwiek rodzaju służby i czyniła to, co pomagało ludziom do otwarcia serc na Odkupienie, którego Jezus dokonał przez zasługi swojej Przenajdroższej Krwi. To z inicjatywy założycielki zgromadzenie organizowało i prowadziło rekolekcje oraz dni skupienia. Rekolekcje były przeznaczone dla niewiast i dziewcząt podzielonych według grup wiekowych. Założycielka uczyła, jak prowadzić życie pobożne, czyli życie chrześcijańskie oparte na modlitwie i realizowane przez konkretne działania. Błogosławiona Maria de Mattias uczyła także, jak wzrastać w wierze w każdej okoliczności życia. Znamienne są Jej słowa pozostawione w jednym z listów:

„ ... pragnę, aby Jezus był kochany”.

Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa żyjące we współczesnym świecie są spadkobierczyniami charyzmatu błogosławionej Marii de Mattias.

Bliski im jest każdy człowiek, za którego Jezus przelał Swoją Krew.

Konstytucja Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa wzywa do organizowania się w działalność apostolska Kościoła i dlatego siostry zakonne podejmują pracę z laikatem.

Do domu Zgromadzenia w Bolesławcu Śląskim przybywają ludzie pragnący odnowienia i pogłębienia życia religijnego.

Każdy dzień rekolekcji ma określony plan:

modlitwy brewiarzowe, Msza Św. Z homilią, konferencja, rozmyślania oparte na Piśmie Świętym, wspólne modlitwy- Różaniec, Droga Krzyżowa, Koronka do Krwi Chrystusa, Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Jest też czas na modlitwę indywidualną i rozmowy duchowe, jest również możliwość korzystania z Sakramentu Pojednania. Spośród uczestników rekolekcji i dni skupień wyłaniają się osoby pragnące czcić Jezusa Ukoronowanego i Zmartwychwstałego, pragnące uwielbiać Jezusa w Tajemnicach Przelewu Krwi. Te osoby chcą należeć do SKC. Zanim nastąpi moment przyjęcia, trwa formacja przygotowawcza przez kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Formacja dokonuje się przez modlitwę i życie sakramentalne, przez Studium Pisma Świętego i poznania historii zgromadzenia, przez pragnienie kontemplacji Krwi Chrystusa. Tym osobom, które z racji wieku, choroby czy dalekiej odległości od Centrum nie mogą przejść okresu formacji, a pragną wstąpić do SKC, Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa daje możliwości przynależności posługując się odpowiednia literaturę o duchowości Krwi Chrystusa Pana. Powstają także w parafiach grupy dziecięce pod opieką dorosłych i grupy chorych. Zrzeszeni SKC czerpią siłę i natchnienie do realizacji zadań z modlitwy ku czci Krwi Chrystusa. Ponadto chętnie włączają się w tok życia swoich parafii poprzez opiekę nad chorymi w domach, działalność charytatywna, zbieranie ofiar na posiłki dla biednych, wspomaganie inicjatyw parafialnych. Grupy młodzieży z SKC przygotowują oprawę liturgiczną niedzielnych i świątecznych Mszy Świętych oraz nabożeństw, przygotowują też i wystawiają misteria związane z poszczególnymi okresami roku liturgicznego- np. Jasełka, Męka Pańska, Różaniec, poznają Pismo Święte przez udział w konkursach biblijnych. Na uwagę zasługuje fakt, że istnieje spora grupa członków SKC na Litwie, a pojedynczo też w innych krajach. Każdy z nas przeżywa cierpienia i trudności dnia codziennego, udręczony jest lękiem, niepewnością i własną słabością, błądzi pomiędzy blaskiem a cieniem. Dla nas wszystkich miłość wypływająca z serca i Krwawych Ran Zbawiciela nich stanie się źródłem pozytywnych bodźców, aby nadać sens i wartość swojemu życiu św. Maria de Mattias ukaże nam drogę, która pozwoli „wyzwolić się od wszystkich niepewności, frustracji, udręki” … uzdrowi „ze wszelkich ran duszy, dolegliwości ciała pozwoli odrodzić się i oczyścić we Krwi Baranka”

STOWARZYSZENIE KRWI CHRYSTUSA

Życie każdego chrześcijanina powinno być odpowiedzią na miłość jaką Bóg Ojciec ukochał nas w Jezusie Chrystusie. Ta odpowiedź człowieka ma dwa wymiary:

z jednej strony zawiera się w wewnętrznej miłości, która powinna wzrastać i dojrzewać,

z drugiej - w darze z siebie dla innych, w zadaniach wykonywanych codziennie na rzecz Królestwa Bożego.

Zatem właściwą odpowiedzią na miłość Boga jest gotowość kochania bliźnich. Kto kocha Chrystusa temu bliski jest drugi człowiek, osoba będąca obok nas.

 

Świadectwo życia oparte na miłości i odpowiedzialnej służbie reprezentowała nasza święta założycielka Maria De Mattias. Kochała wszystkich bezwarunkowo. Była gotowa do podjęcia każdego trudu, ryzyka, a nawet ofiary i całkowitego wyniszczenia siebie na rzecz zaspokojenia dobrych pragnień i potrzeb bliźnich.

Mając na uwadze świętość życia i zabiegające o zbawienie innych torowała im drogę do wielkanocnej chwały przez stosowanie w codzienności Tajemnicy Paschalnej Jezusa Chrystusa. Wraz z innymi siostrami była gotowa i otwarta na przyjęcie jakiegokolwiek rodzaju służby i czyniła to, co pomagało ludziom do otwarcia serc na odkupienie, którego Jezus dokonał przez zasługi Swojej Przenajdroższej Krwi.

To z inicjatywy Założycielki zgromadzenie organizowało i prowadziło rekolekcje oraz dni skupienia.

Dziewczęta i kobiety zrzeszone w kongregacjach /stowarzyszeniach/ były pouczone o tym jak prowadzić życie pobożne czyli życie chrześcijańskie oparte na modlitwie i realizowane przez konkretne zadania.

Założycielka uczyła jak żyć i wzrastać w wierze w każdej okoliczności życia. Opowiadała o sposobach zakochania się w Jezusie, i o tym w jaki sposób należy się tą miłością dzielić.

A oto słowa, które pozostawiła nam w listach:

 

 „W niedzielę mówiłam do wielkiej liczby osób, wśród kobiet i dziewcząt, nie czułam się najlepiej, ale byłam wprost przymuszona do mówienia około półtora godziny z poczuciem solidarności i współczucia dla biednego ludu i pragnę, aby Jezus był kochany”./456/,

 

 a w innym liście:

 

 „... rano i wieczorem jestem otoczona niewiastami i dziewczętami, cierpię zimno i gorąco, by dać się zniszczyć dla ludzi... z powodu miłości do Jezusa i do dusz, które kosztowały Jego Krwi”./539/

 

Także i nam, spadkobierczyniom charyzmatu Św. Marii De Mattias, siostrom adoratorkom Krwi Chrystusa, żyjącym w tej epoce dziejowej bliski i drogi jest człowiek, za którego Jezus przelał Swoją Krew.

 

Konstytucja naszego Zgromadzenia wzywa nas do angażowania się w działalność apostolską Kościoła. Wierne tradycji zgromadzenia podejmujemy pracę z laikatem, wychodzimy na zewnątrz swoich drzwi i serc, i próbujemy zaradzić potrzebom bliźnich.

W Bolesławcu Śląskim mieści się Centrum Duchowości Krwi Chrystusa. Tam organizujemy i prowadzimy rekolekcje, dni skupienia oraz podejmujemy próby zakładania Stowarzyszeń Krwi Chrystusa. Pracujemy ze świeckimi, którzy też mają rozświetlać wszystkie sprawy z jakimi są związani i tak nimi pokierować, aby rozwijały się według Myśli Chrystusa i służyły chwale Boga- Stworzyciela i Odkupiciela.

Przełożona Generalna w 1992 roku upoważniła Prowincję Wrocław do wdrażania programu Krwi Chrystusa. Pośród bogactwa form życia chrześcijańskiego Duch Święty uzdolnił niektóre osoby oraz grupy wierzących do zwrócenia uwagi na Tajemnicę Krwi Chrystusa.

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą w swych grupach osoby świeckie, a także księży i zakonników, którzy zobowiązują się pogłębiać duchowość Przenajświętszej Krwi Chrystusa Pana i żyć wspólnym powołaniem do modlitwy i misji wynikającym z sakramentu chrztu Świętego.

Dla tych osób Krew Chrystusa jest centralnym środkiem łączącym ich w naśladowaniu Chrystusa poprzez służbę Bogu i ludziom.

Ci stowarzyszeni chociaż nie należą do Zgromadzenia, to jednak uczestniczą w dziedzictwie duchowym Adoratorek i wspólnie z nami oddają swój czas, modlitwę, pracę, zdolności, zdrowie... na rzecz całego Kościoła.

Stowarzyszeni mają możliwość podzielania życia przez jakiś okres czasu wewnątrz wspólnoty zakonnej sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Mogą włączyć się w studium duchowości, w aktualizację nowych metod ewangelizacji, w pomoc w programowaniu i prowadzeniu rekolekcji oraz duchowych spotkań.

My, Adoratorki Krwi Chrystusa chętnie dzielimy się swoim charyzmatem i przekazujemy duchowość Krwi Chrystusa należącym do stowarzyszenia Krwi Chrystusa oraz wszystkim zainteresowanym tą duchowością.

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa zostało zatwierdzone przez Papieską Radę do spraw Laikatu w dniu 24 maja 1988 roku.

SKC według norm Prawa Kanonicznego jest Prywatnym Stowarzyszeniem Wiernych.

SKC rozpoczyna działalność na terenie danej diecezji po uprzednim wyrażeniu zgody przez miejscową władzę kościelną.

Do parafii udajemy się na zaproszenie księży, względnie z własnej inicjatywy.

Działalność rozpoczynamy dopiero wówczas, kiedy Ksiądz Proboszcz zobowiąże się do opieki nad grupą albo wyznaczy do tej funkcji innego Księdza.

Siostra zajmująca się tą formą apostolstwa współpracuje z tym księdzem.

Za formację teologiczno- ascetyczną osób należących do SKC opowiada Przełożona Prowincjonalna wraz z Siostrą delegowaną do bezpośredniej odpowiedzialności za ich formację w Centrum Duchowości.

Formacja teologiczno- ascetyczna opiera się na:

Dokumentach Soboru Watykańskiego II,

Dokumentach Papieskich /Encykliki, Adhortacje, Listy/,

Listach Pasterskich,

Katechizmie Kościoła Katolickiego,

Materiałach z zakresu duchowości Krwi Chrystusa.

Ramowy program do tego typu pracy czerpiemy z listów Św. Marii De Mattias- Założycielki, która przynagla nas pisząc:

 „Nie traćmy czasu, odwagi. Trudźmy się dla zbawienia dusz”.

 

Do naszego domu w Bolesławcu Śląskim przybywają ludzie pragnący odnowienia i pogłębienia życia religijnego, życia wiary z Jezusem Chrystusem.

 

Każdy dzień rekolekcji ma określony plan składający się z m.in.: z modlitw brewiarzowych, Mszy Św. Z homilią, konferencji, rozmyślania opartego na Piśmie Świętym, modlitwy wspólnej, którą jest: Różaniec, Droga Krzyżowa, Koronka do Krwi Chrystusa, Adoracja Najświętszego Sakramentu, inne... 

Jest też czas na modlitwę indywidualną, rozmowy duchowe. Zapewniamy też możliwość korzystania z Sakramentu Pojednania.

Spośród uczestników rekolekcji i dni skupień wyłaniają się osoby pragnące czcić Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, pragnące uwielbiać Jezusa w Tajemnicach Przelewu Krwi. Te osoby chcą należeć do SKC. Zanim nastąpi moment przyjęcia, trwa formacja przygotowawcza przez kilka a nawet kilkanaście miesięcy.

Formacja dokonuje się przez modlitwę i życie sakramentalne, przez Studium Pisma Świętego i poznawanie historii zgromadzenia, przez pragnienie kontemplacji Krwi Chrystusa. Tym osobom, które z racji wieku, choroby, czy dalekiej odległości od Centrum nie mogą przejść okresu formacji, a pragną wspólnie z nami czcić Krew Baranka dajemy też możliwość przynależności do SKC. Takie osoby proszą w swoich listach o odpowiednią literaturę, za pomocą której mogą się zapoznać z duchowością Krwi Chrystusa Pana.

Najwięcej stowarzyszonych jest na terenie Diecezji Wrocławskiej i Legnickiej. Oni współpracują z nami w dziele ratowania ludzi dla Boga.

W parafiach gdzie utworzyły się grupy dorosłych SKC, założono także grupy dziecięce będące pod opieką dorosłych.

Nad każdą grupą czuwają animatorki powołane i przygotowane do tego zadania przez Centrum.

Istnieją również grupy chorych należących do SKC dla których ta przynależność jest duchowym wsparciem w cierpieniach i doświadczeniach choroby.

Zrzeszeni w SKC czerpią siłę i natchnienie do realizacji zadań i posłannictwa z modlitwy ku czci Krwi Chrystusa. Modlitwy prywatne odmawiają indywidualnie. Natomiast zbiorowo /przynajmniej raz w tygodniu/ modlą się w kościołach parafialnych, odmawiają Różaniec do Krwi Chrystusa, 7 ofiarowań oraz Litanię do Krwi Chrystusa.

Ponadto chętnie włączają się w tok życia swoich parafii poprzez: opiekę nad chorymi w domach, działalność charytatywną, zbieranie ofiar na posiłki dla biednych. Wspomagają też inicjatywy parafialne.

Grupy dzieci z SKC przygotowują oprawę liturgiczną niedzielnych i świątecznych Mszy Świętych oraz nabożeństw. Przygotowują też i wystawiają misteria związane z poszczególnymi okresami roku liturgicznego /Jasełka, Męka Pańska, Różaniec/. A także poznają Pismo Święte przez udział w konkursach biblijnych, których eliminacje odbywają się na forum między parafialnym, w obecności osób świeckich i sióstr adoratorek.

Bardzo dużo ludzi chorych i starszych z całego obszaru Polski należy do SKC w sposób indywidualny i łączy się z nami przez modlitwę i świadome przeżywanie cierpienia.

Na uwagę zasługuje fakt, Ze istnieje spora grupa członków SKC na Litwie, a pojedynczo też w innych krajach.

Obecnie do SKC należy 547 osób. Są to kobiety, mężczyźni, dzieci i młodzież.

Część osób z terenów odległych od Centrum w Bolesławcu Śląskim utrzymuje kontakt listowy. Nasi bracia i Siostry w Chrystusie dzielą się z nami swoimi przeżyciami, radością i cierpieniami, nadzieją i trudnościami, całą problematyką życia zawieszoną między blaskiem a cieniem.

Dotychczasowe doświadczenie wyniesione z pracy w Centrum Duchowości w Bolesławcu i wyjazdy sióstr w teren ukazują jak bliska staje się duchowość Krwi Chrystusa i naszych założycieli tym, którzy mieli możliwość korzystania z rekolekcji albo dni skupienia.

Kościół w różnych dokumentach podkreśla rolę grup świeckich opartych na konkretnych duchowościach i widać w tym środek prowadzący do odrodzenia Kościoła, do ożywienia wiary we wspólnotach parafialnych.

 

 

Dlatego nasze Centrum jest sprawą nas wszystkich: sióstr i członków SKC. Zatem wspierajmy się modlitwą i życzliwością troszczmy się o bliźnich, proponujmy im przyjazdy na spotkania odbywające się w Bolesławcu, aby w ten sposób jak najwięcej ludzi przybliżyło się do Jezusa i poznało Jego miłość. Miłość wypływającą z serca i Krwawych Ran Zbawiciela.


Zdjęcia

Obchody Dnia Flagi Państwowej i 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Uroczystość I Komunii Świętej 2021

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
127 0.083895921707153