W NIEDZIELĘ
Godz.: 8.30, 10.00, 11:30 i 16:00

UROCZYSTOŚCI:

Godz.: 8:30, 10:00, 11:30

W DNI POWSZEDNIE:

Godz.: 17:00

SPOWIEDŹ:
15 minut przed i podczas Mszy świętej
 

Poniedziałek - Piątek

15:00 do 16:30 i po Mszy św. do 18:30

Sobota

10:00 - 12:00

Adres:
ul. Żarska 22
68-100 Żagań 1, skr. pocz. 21
tel. 506184745

e-mail: radmichnowski@gmail.com

Numer konta:
53 1240 6856 1111 0010 7498 1145

26 stycznia 2019

Bierzmowanie 2019

 

PYTANIA DO EGZAMINU DLA KLAS VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

A oto pytania do spotkania kandydata na egzaminie.

1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem

2. Jaką religią jest religia katolicka? Jest religią objawioną przez Boga

O OBJAWIENIU BOŻYM
3. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?
To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.

4. Co to jest Pismo Święte?
Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

5. Kto jest autorem Pisma Świętego?
Autorami Pisma Świętego są ludzie natchnieni przez Ducha Świętego.

6. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?
Pismo Święte dzieli się na Stary Testament – 46 ksiąg – oraz Nowy Testament – 27 ksiąg, razem 73 księgi.

7. Co jest przewodnią myślą Pisma Świętego?

Przewodnią myślą Pisma Świętego jest Boży plan zbawienia człowieka.

8. Które z wszystkich ksiąg Pisma Świętego są najważniejsze?

Najważniejsze są cztery Ewangelie,które opisują życie i naukę Jezusa

9. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?
Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę, zbawienie, godność dziecka Bożego; ukazuje sens życia.

10.  Kto je napisał 4 Ewangelie ?

Ewangelie jest jedna, napisał Jezus, a spisali ją: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.

11. Wymień księgi Pisma Świętego Nowego Testamentu.
Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa (Objawienie) św. Jana.

12. Co to jest Tradycja chrześcijańska?

Tradycja czyli Podanie Ustne jest to zbiór Objawionych Prawd Bożych, niespisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY
13. Jakie znasz krótkie streszczenia prawd wiary?
Wierzę w Boga Ojca czyli Skład Apostolski, oraz tzw. Sześć Prawd Wiary.

14. Powiedz Skład Apostolski. "Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego..."

15. Wymień Sześć Prawd Wiary.

 • Jest jeden Bóg,
 • Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze
 • są Trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty
 • Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia
 • Dusza ludzka jest nieśmiertelna
 • Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna

16. Jaka jest najważniejsza prawda wiary?

Najważniejsza prawda wiary jest ta, że Bóg istnieje

17. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?
O istnieniu Pana Boga wiemy:
a) z istnienia świata i wielkiego ładu w świecie
b) z przekonania wszystkich ludów
c) z własnego sumienia
d) z Objawienia Bożego

18. Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. To Pan, Król, Sędzia, a nade wszystko dobry i miłosierny Ojciec.

19. Co to jest Trójca Święta?
Trójcą Świętą nazywamy jednego Boga w trzech Osobach Boskich: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

20. Dlaczego Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?
Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę sama naturę (te same doskonałości).

21. Jakie przymioty posiada Bóg?
Bóg jest:
a) wieczny – zawsze był, jest i będzie
b) wszechmocny – może czynić wszystko, co chce
c) niezmienny – zawsze jest ten sam
d) najmędrszy – wszystko, co robi jest mądre i dobre
e) święty – złego nie chce, brzydzi się grzechem (ale nie grzesznikiem)
f) najsprawiedliwszy – za dobre wynagradza, a za złe karze
g) najmiłosierniejszy – pragnie zbawienia wszystkich ludzi

22. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?
Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat.

23. Dlaczego Bóg stworzył świat?
Bóg stworzył świat:
a) dla swojej chwały
b) dla szczęścia i dobra wszystkich stworzeń

24. Co to jest Opatrzność?
Opatrznością nazywamy Bożą opiekę nad światem.

25. Kto to są Aniołowie?
Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają (co oczywiste) ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

26. Kim jest człowiek?
Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi; to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

27. Co człowiek ma dzięki duszy?

Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz wolną wolę dzięki której może wybierać między dobrem a złem

28. Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka, aby Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

29. Jakie dary otrzymali od Boga pierwszi rodzice Adam i Ewa?

Otrzymali łaskę uświęcającą, udział w życiu samego Boga i dary pozanaturalne: bystry rozum, wolę skłonną do dobrego, nieśmiertelność.

30. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?
Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Boga, które nazywamy grzechem pierworodnym.

31. Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?
NAzywamy go grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci.

32. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?
Wolną od grzechu pierworodnego jest Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy ją Niepokalanie Poczętą.

33. Co Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?
Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela.

34. W jaki sposób Pan Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela?

 •  przez wybrany naród izraelski
 • przez proroctwa mesjańskie
 • przez figury mesjańskie

35. Co to są proroctwa mesjańskie

Są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu

36. Co to są figury mesjańskie?

Są to osoby, rzeczy lub zdarzenia ze Starego Testamentu, które mają pewne podobieństwo z życiem i czynami przyszłego Zbawiciela.

37. Kto jest obiecanym Zbawicielem świata?

Jezus Chrystus jest obiecanym Zbawicielem świata

38. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

39. Co znaczy imię Jezus Chrystus?

Jezus - Zbawiciel; Chrystus - Mesjasz; Pomazaniec Pański.

40. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?
Z Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym.

 • powiedział o tym Bóg Ojciec
 • zaświadczyli Apostołowie
 • wyznał to niejednokrotnie sam Jezus
 • swoje wyznanie potwierdzał cudami, zwłaszcza Zmartwychwstaniem

41. Skąd wiemy, że Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem?

 • Z Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym - narodził się z Maryi, cierpiał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł.
 • O istnieniu Jezusa wspominają też starożytni historycy rzymscy i żydowscy - Tacyt i Pliniusz.

42. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa.
(Drogi uczniu Jezusa, pomyśl sam) wystarczy pięć :) 

43. Co to jest cud?

Jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, tylko sam Pan Bóg

44. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.

(Musisz pogrzebać w pamięci. Już wiesz? Przemiana wody w wino w Kanie Galilejskiej, rozmnożenie chleba, uzdrowienie paralityka, wskrzeszenie Łazarza, uciszenie burzy na morzu…)

45. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.
(Nie mów, że nie pamiętasz! O synu marnotrawnym, o zagubionej owcy, o miłosiernym Samarytaninie, o siewcy, o robotnikach w winnicy, o talentach… Pamiętasz jeszcze więcej?)

46. Jaki jest najważniejsze Przykazanie?
Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, z wszystkich sił twoich, za wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego”. Objawił je Bóg w Starym Testamencie, a przypomniał o nim Pan Jezus.

O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

47. Co to jest Kościół katolicki?
Kościół katolicki to:
a) Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów
b) lud Boży wybrany przez Boga, mający do spełnienia specjalne zadanie: uczyć o Bogu i być znakiem Boga
c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni, połączeni z nim życiem Bożym (łaską uświęcającą), wzajemnie odpowiedzialni za siebie

48. Kto założył Kościół katolicki?

Pan Jezus - gromadząc wiernych (nowy Lud Boży), wybierając z niech 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

49. Kto obecnie jest Głową Kościoła?

Niewidzialną - Jezus Chrystus, Widzialną - następca św. Piotra czyli Papież w Rzymie, obecnie Papież Franciszek

50. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie misji zbawczej Chrystusa; budowanie Królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności.

51. Jaką władzę dał Chrystus Kościołowi?
Jezus dał Kościołowi potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.

52. Jakie cechy posiada Kościół?
Kościół katolicki jest: jeden, święty, katolicki czyli powszechny i apostolski
53. Po czy poznajemy, że Kościół jest Jeden?

 • ponieważ głosi zawsze i wszędzie tę samą naukę
 • udziela wszędzie tych samych sakramentów
 • ma jednego, najwyższego pasterza

54. Po czym poznajemy, że Kościół jest Święty?

 • głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa
 • sprawuje Eucharystię i udziela sakramentów (a działa wtedy sam Bóg)
 • wychował i wychowuje zastępy świętych

55. Po czym poznajemy, że Kościół jest Powszechny?

 • trwa nieprzerwanie od Jezusa do końca świata
 • jest przeznaczony do wszystkich ludzi
 • rozszerza się po całej ziemi

56. Po czym poznajemy, że Kościół jest Apostolski?

 • uczy tego samego, co Apostołowie
 • udziela tych samych co oni sakramentów
 • biskupi są prawowitymi następcami Apostołów

57. Przez kogo Chrystus ożywia i umacnia Swój Kościół?
Chrystus ożywia i umacnia Kościół przez Ducha Świętego.

58. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

59. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?
Duch Święty zstąpił na Apostołów w dzień Zielonych Świąt (Dzień Pięćdziesiątnicy), w postaci ognistych języków. Dziesiątego dnia po Wniebowstąpieniu Jezusa.

60. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?
Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie świętym, a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

61. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?
Biskupi są następcami Apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem Świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

62. Co to jest diecezja?
Diecezja to część Kościoła, którą rządzi biskup ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, a one na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię, a kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.

63. Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej Patronem i biskupem?

Nasza diecezja nazywa się: Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

Patron: Matka Boża Hetmanka Żołnierza Polskiego

Biskupem Ordynariuszem jest: Biskup gen. bryg. Józef GUZDEK

64. Do jakiego dekanatu należy nasza parafia? Kto jest jej dziekanem?

Nasza parafia należy do dekanatu Wojsk Lądowych

Dziekanem jest: ks. płk Grzegorz KRUPSKI

65. Co to jest Świętych Obcowanie?
Świętych Obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie.

66. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?
Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:

 • Matką Boga – Jezusa Chrystusa
 • Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia)
 • Wniebowzięta – z duszą i ciałem
 • Królową Polski

67. Wymień kilka ważniejszych świąt Matki Bożej

 • Święto Ofiarowania Pańskiego 02 lutego (Matki Bożej Gromnicznej)
 • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca
 • Królowej Polski 03 maja
 • Wniebowzięcie NMP 15 sierpnia
 • Matki Boskiej Częstochowskiej 26 sierpnia
 • Narodzenia NMP 08 września
 • Niepokalane Poczęcie NMP 08 grudnia

68. Jakie są ostateczne rzeczy człowieka?

Śmierć, sąd Boży, niebo, czyściec, piekło

69. Co to jest śmierć?

To odłączenie duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć to śmierć w łasce uświęcającej

70. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

Zaraz po śmierci - sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał - sąd ostateczny nad całą ludzkością.

71. Co to jest czyściec?
Czyściec jest to stan kary doczesnej.

72. Co to jest niebo?
Niebo jest to stan, w którym aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

73. Co to jest piekło?
Piekło jest to stan wiecznej kary.

O MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
74. Wymień dziesięć przykazań Bożych.

75. Kiedy Bóg nadał ludziom dziesięć przykazań?
Bóg nadał je na Górze Synaj przez Mojżesza, a potwierdził je swoim autorytetem Jezus Chrystus.

76. Co to jest sumienie?
Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

77. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy; jest raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być lekki lub ciężki.

78. Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?
Człowiek popełnia grzech ciężki, gdy świadomie i dobrowolnie, w ważnej sprawie przekracza przykazanie Boże lub kościelne.

79. Na czym polega grzech lekki?
Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej albo przekraczając je w rzeczy ważnej czyni to niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

80. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?
Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, a po śmierci karę wieczną. Grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary w czyśćcu i przygłusza głos sumienia.

81. Jakie są żródła grzechu?

Szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie czyli to co się przeciwia Panu Bogu.

82. Wymień siedem grzechów głównych. odpowiedź masz już w poleceniu jest ich siedem więc nie twórz nowych :)

83. Co to są grzechy cudze?
Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu w grzechu.

84. Co to jest nałóg?

To stała skłnność do popełniania tych samych grzechów

85. Co to jest cnota?
Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

86. Co to są cnoty Boskie?
Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga, udoskonalają naszą więź z Bogiem. Są to: wiara, nadzieja i miłość.

87. Co to są cnoty obyczajowe?

To cnoty, które odnoszą się do nas samych i do naszego współżycia z innymi ludźmi (udoskonalają nasze obyczaje)

88. Wymień cztery cnoty kardynalne (główne)

 • Roztropność
 • Sprawiedliwość
 • Wstrzemięźliwość
 • Męstwo

89. Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy. (podpowiedź jest ich siedem)

90. Wymień uczynki miłosierdzia co do ciała. (tych też jest siedem)

91. Co to jest modlitwa?
Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może być ona ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.

92. W jakim celu winniśmy się modlić?

Możemy Boga uwielbiać, dziękować Mu, przepraszać Go i prosić.

93. Jak trzeba się modlić?

Pobożnie, pokornie, wytrwale, z ufnością i poddaniem się wol Bożej.

94. Co to jest Modlitwa Pańska i jak się dzieli?

To modlitwa Ojcze nasz, której nauczył nas Pan Jezus. Dzieli się na wstęp i siedem próśb. Trzy pierwsze odnoszą się do chwały Boga, a cztery dalsze do naszych potrzeb.

95. Co to jest Pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli?

To modlitwa Zdrowaś Marryjo. Dzieli się na słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła św.

96. Wymień tajemnice różańca świętego.

 • Radosne - Zwiastowanie, Nawiedzenie, Narodzenie, Ofiarowanie i Znalezienie;
 • Światła - Chrzest Jezusa w Jordanie, Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie, Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia, Przemienienie na górze Tabor, Ustanowienie Eucharystii.
 • Bolesne - Modlitwa Jezusa w Ogrójcu, Biczowanie, Cierniem ukoronowanie, Droga Krzyżowa, Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
 • Chwalebne - Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Św., Wniebowzięcie, Ukoronowanie NMP

97. Wymień pięć przykazań kościelnych.

98. Wymień obowiązujące święta kościelne.

Boże Narodzenie, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (Nowy Rok), Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), Wniebowstąpienie Pańskie, Boże Ciało, Niepokalane Poczęcie NMP, Wniebowzięcie NMP, Wszystkich Świętych, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, no i oczywiście wszystkie niedziele.

O ŁASCE I SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH
99. Co to jest łaska Boża?
Łaska Boża to dar nadprzyrodzony, którego Bóg udziela nam do zbawienia.

100. Jakie są rodzaje łaski Bożej?
Rozróżniamy łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

101. Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

102. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?
Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a możemy ją utracić przez grzech ciężki.

103. Przez co możemy odzyskać łaskę uświęcającą?
Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez sakrament pokuty i żal doskonały.

104. Przez co pomnażamy w sobie łaskę uświęcającą?

Przez przyjmowanie Sakramentów św. i spełnianie dobrych uczynków.

105. Co to jest łaska uczynkowa?
Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków potrzebnych do zbawienia.

106. Jak działa łaska uczynkowa?

Oświeca nasz rozum, umacnia naszą wolę w dobrym.

107. Co to jest Sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).

108. Wymień siedem Sakramentów świętych.

109. Które przymujemy raz w życiu?

Chrzest, Bierzmowanie, Kapłaństwo

110. Co to jest Chrzest?
Chrzest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże (łaskę), czyni członkami Kościoła. Pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów. Najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary.

111. Kto może udzielić chrztu świętego?
Chrztu świętego uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś w nagłym wypadku – każdy człowiek.

112. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?
a) wzbudzić intencję, że chcę ochrzcić
b) polać czoło chrzczonego wodą święconą lub zwyczajną
c) równocześnie wypowiedzieć słowa: „(imię), ja ciebie chrzczę, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”

113. Co to jest Bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

114. Jakich łask udziela Bierzmowanie?
1. Pomnaża łaskę uświęcającą
2. Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusa
3. Daje siedem darów Ducha Świętego
4. Daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli

115. Wymień siedem darów Ducha Świętego.

116. Co to znaczy bronić swojej wiary?
Znaczy to:
a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty
b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć
c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę

117. Jak należy przygotować się do sakramentu Bierzmowania?
1. Modlić się o dary Ducha Świętego
2. Poznać najważniejsze prawdy wiary
3. Wyrabiać w sobie pobożność, pracowitość, silną wolę, życzliwość
4. Wybrać sobie patrona
5. Poprosić świadka do bierzmowania
6. Oczyścić duszę z grzechów

118. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?
Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy, w Wielki Czwartek słowami: „bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało Moje – to jest bowiem Kielich Krwi Mojej”.

119. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?
Pan Jezus ustanowił Eucharystię, aby:
a) za nas ofiarować się we Mszy św.
b) w Komunii św. być naszym pokarmem
c) aby stale przebywać wśród nas

120. Co to jest Msza św.?
Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu Niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie ofiary krzyżowej Jezusa Chrystusa).

121. Z jakich części składa się Msza św.?

Składa się z liturgii słowa i liturgii Ofiary. Liturgia Ofiary obejmuje:

 • przygotowanie darów ofiarnych
 • dokonanie ofiary (przeistoczenie)
 • ucztę ofiarną (Komunię św.)
 • dziękczynienie

122. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św.?
Wtedy kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy przyjmujemy Komunię św.

123. Co to jest sakrament pokuty?
Sakrament pokuty i pojednania, to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy popełnione po chrzcie św. i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

124. Wymień pięć warunków dobrej i ważnej spowiedzi św.

125. Co to jest Namaszczenie Chorych?
Namaszczenie chorych to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

126. Co to jest Kapłaństwo?
Kapłaństwo to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów oraz łaskę do godnego ich wykonywania 

127. Co to jest sakrament Małżeństwa?
Sakrament małżeństwa to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

128. Co to są Sakramentalia

To rzeczy poświęcone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół św. dla dobra duszy i ciała

 


Zdjęcia

Msza św. z okazji święta 11. LDKPanc

Imieniny ks. proboszcza

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
130 0.069278955459595